Konkurs mikołajkowe selfie - regulamin

MIKOŁAJKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY GIMB NEWSA JEDYNKI

Redakcja „Gimb Newsa Jedynki” zaprasza uczniów Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu do wzięcia udziału w Mikołajkowym Konkursie Fotograficznym. Jeśli lubisz robić selfie, wykazujesz się kreatywnością oraz oryginalnością ujęć, podejmij grę! Zrób mikołajkowe zdjęcie swojej klasie telefonem komórkowym i gotowe! Wyślij fotografię drogą elektroniczną wyłącznie na e-mail redakcji! Nadesłane zdjęcia oceni komisja wyłoniona przez redakcję w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Najlepsze fotografie zostaną zamieszczone na Facebooku i stronie internetowej naszej szkoły przez redakcję GNJ.

Oto zasady konkursu:

a) zrób oryginalne zdjęcie klasowe* związane z tematyką mikołajkową (nie stosuj fotomontaży);

b) pamiętaj, że klasa może wysłać tylko jedną fotografię;

c) parametry fotografii - format JPG, minimalna rozdzielczość 600 x 800 px

d) zanim wyślesz zdjęcie drogą elektroniczną, pamiętaj, żeby w e-mailu do redakcji podać następujące dane: anonimową „Nazwę użytkownika” (pseudonim), imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz cyfrowy i literowy skrót klasy, do której uczęszczasz, np. ESTETA, Jan Kowalski, 1.09.2002, Międzyrzecz, klasa 1d;

e) wyślij fotografię z Twoimi danymi drogą elektroniczną wyłącznie na e-mail redakcji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 11 grudnia br. i czekaj na wygraną, którą ogłosimy 17 grudnia br.!

Pełny regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły. Koniecznie się z nim zapoznaj!

Nagrody czekają! Słodkie niespodzianki i dzień rotacyjny! Sprawdź się i pokaż światu własny talent!

*Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – dotyczy to zwłaszcza treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 

REGULAMIN

Mikołajkowego Konkursu Fotograficznego „Gimb Newsa Jedynki”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Mikołajkowego Konkursu Fotograficznego„Gimb Newsa Jedynki”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22a, 66-300 Międzyrzecz.

1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem Facebooka Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu oraz strony internetowej www.jedynka-miedzyrzecz.pl należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu, przystępując do niniejszego Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2015 r. i trwa do 11 grudnia 2015 r.

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Facebooka Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu lub strony internetowej www.jedynka-miedzyrzecz.pl.

1.5 Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonywane na terenie całego świata.

2. FOTOGRAFIE

2.1 Tematem fotografii powinny być motywy mikołajkowe lub świąteczne.

2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęć pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji ujęcia.

2.3 Fotografie należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2.4 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia 600 x 800 px.

2.5 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić w Konkursie tylko 1 zdjęcie.

2.6 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

3. UCZESTNICY

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej „Uczestnikami”                                        lub „Uczestnikami Konkursu”.

3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 regulaminu,
powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy być uczniem Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

       4.1.1 Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

       4.1.2 W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany wskazać swój adres e-mail,
                  który umożliwi Organizatorowi i/lub Głównemu Partnerowi kontakt z Uczestnikiem
                 w sprawach związanych z realizacją Konkursu, anonimową „Nazwę użytkownika”            
                 (pseudonim), imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz cyfrowy i literowy skrót klasy,
                do której uczęszcza.

     4.1.3 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Nazwa użytkownika”    
               została umieszczona na listach rankingowych Facebooka Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu
               i/lub została wykorzystana w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie w celach      
               związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

       4.1.4 W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie      
                 wszystkich wymaganych przez Organizatora danych w e-mailu, czyli podać: anonimową
               „Nazwę użytkownika” (pseudonim), imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz cyfrowy
                 i literowy skrót klasy, do której uczęszcza.

       4.1.5 Zdjęcia nadesłane do Konkursu będą ocenianie przez jury wyłonione przez Organizatora.                      

       4.1.6 Do Konkursu można wysłać jedno zdjęcie. Świadome wielokrotne wysyłanie różnych zdjęć
               przy użyciu fałszywych danych przez tę samą osobę skutkować będzie usunięciem zdjęć
               do niego przypisanymi oraz dyskwalifikacją z Konkursu.

       4.1.7 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 7 grudnia do 11 grudnia 2015 roku -    
               decydować będzie data przesłania zdjęć.

     4.1.8 Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zdjęcia oświadcza, iż:

 1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na zdjęciach i filmie wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
 2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji
  na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego partnerów (z prawem sublicencji) na stronach internetowych, materiałach promocyjnych oraz filmowych Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również
  na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym
  w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie
  i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym do produkcji materiałów promocyjnych oraz filmowych, oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie Fotograficznym, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 6. niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby,
  w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;

4.2 Każde zdjęcie musi posiadać odpowiednie parametry: format JPG, minimalna rozdzielczość 600 x 800 px.

4.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności prawnych), Uczestnik winien mieć ustną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. Zgodę pisemną na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjnych szkoły rodzice lub opiekunowie prawni ucznia wyrazili, wypełniając podanie rekrutacyjne do Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Zgoda ta zyskała moc prawną w momencie przyjęcia ucznia do Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika,
w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.5 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.6 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, iż:

4.6.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.

4.6.2 Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu
oraz Facebooku Gimnazjum nr 1 w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

4.6.3 W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach papierowych
oraz internetowych Organizatora, na stronie internetowej www.jedynka-miedzyrzecz.pl
oraz Facebooku Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.

4.6.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu
z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

4.7 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik,
w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu
i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

5. OCENA ZDJĘĆ

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego
przez Organizatora.

5.2 Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.

Uwaga: W przypadku wysyłania plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:

- format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)

- kolory w standardzie: RGB

- rozdzielczość: min. 600 x 800 px

5.6 Spośród zdjęć Finalistów Jury przyzna:

a) Grand Prix Konkursu;

b) 2 wyróżnienia.

5.7 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

5.8 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.9 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w gazecie szkolnej, na stronie internetowej www.jedynka-miedzyrzecz.pl oraz Facebooku Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu, w Internecie
oraz komunikatach prasowych, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu,
na co Uczestnik ,biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę.

6. NAGRODY

6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody (dzień rotacyjny, słodycze)
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

6.3 Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

6.4 Nagrody nieodebrane do 22 grudnia 2015 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.5 W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają
i przechodzą na własność Organizatora.

6.6 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.7 Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. KOMISJA KONKURSOWA

7.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora zgodnie z postanowieniem Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

7.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jedynka-miedzyrzecz.pl Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

8.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników
na stronie internetowej www.jedynka-miedzyrzecz.pl oraz Facebooku Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

8.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

8.5 Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

8.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, jak i dla celów promocyjnych Gimnazjum nr 1
w Międzyrzeczu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z) jest dobrowolne, lecz niezbędne
dla wzięcia udziału w Konkursie.

8.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2015 roku.

8.8 Przesyłając zgłoszenie drogą elektroniczną, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
12
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy