Doradztwo edukacyjne i zawodowe

Targi dla trzecioklasistów

Targi Edukacyjne Gimnazjum nr1 już za nami . W gorącym przedświątecznym tygodniu 22.03.2016r. gościliśmy w naszym gimnazjum 10 szkół ponadgimnazjalnych z Międzyrzecza i pobliskich miejscowości. Szkoły prezentując swoją ofertę edukacyjną na przyszły t...

Centrum Kształecnia Zawodowego i Ustawicznego

PromocjaCKZIU.pdf1.2 MB Oferta_kształcenia_CKZiU_w_Miedzyrzeczu_2.pdf606.91 KB...

Ekonomik Zawody z innowacją

Technikum nr 1 CKZiU w Międzyrzeczu, czyli Ekonomik jest marką w środowisku lokalnym i jest jednym z lepszych techników w województwie lubuskim, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, coroczne wysokie miejsca w rankingach wojewó...

Targi Edukacyjne w Naszej Szkole

Dnia 23.03.2015r. w naszym gimnazjum odbyły się Targi Edukacyjne. Ta coroczna impreza jest organizowana dla uczniów trzecich klas aby pomóc im w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Odwiedzili nas w tym roku przedstawiciele 10 następujących szkół ponadg...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

Link do strony szkoły: www.zsliz-sulecin.edu.pl ...

Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu

Zespół Szkół Budowlanych na Targach edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 W dniu 23.03.2015 odbyły się Targi edukacyjne w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Trzecioklasistom prezentowało się 10 okolicznych szkół ponadgimnazjalnych – w tym nasza szkoła Zespół ...

Liceum plastyczne w Gorzowie Wlkp.  - Zaprasza

https://www.youtube.com/watch?v=2tSRiVPvXyg  LICEUM PLASTYCZNE w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1 tel. 095 7320098, 0957258069 www.lpla.edu.gorzow.pl e-mail: lpgorz@wp.pl Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Rodzice!      &...

Targi edukacyjne

              Okres nauki w gimnazjum mija bardzo szybko. Ledwo młodzież poczuje się w naszej szkole jak u siebie, dostosuje się do panujących zwyczajów i wymagań nauczycieli, a już przycho...

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Home Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe

Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu

Zespół Szkół Budowlanych na Targach edukacyjnych w Gimnazjum nr 1

W dniu 23.03.2015 odbyły się Targi edukacyjne w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

Trzecioklasistom prezentowało się 10 okolicznych szkół ponadgimnazjalnych – w tym nasza

szkoła Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. Największe zainteresowanie budziły

kierunki nauczania: technik informatyk i technik logistyk o profilu wojskowym. Technik

informatyk jest kierunkiem , który od lat cieszy się największą popularnością w szkołach,

które mają go w ofercie edukacyjnej. Cieszymy się więc , że możemy go zaproponować

gimnazjalistom z Międzyrzecza i okolic ,oraz mamy nadzieję ,że wielu uczniów wybierze ten

kierunek.

Kierunek technika logistyka i technika spedytora promowały uczennice 1 klasy technikum.

Zajęcia z przysposobienia militarnego i sztuk walki, wzbudzały duże zainteresowanie

gimnazjalistów klasą o profilu wojskowym. Również uczniowie , którzy chcą uczyć się w

szkole zawodowej, otrzymali dokładne informacje o zawodach, pracodawcach oraz płatnych

praktykach. Technik budownictwa jest naszym wiodącym kierunkiem nauczania – tym

bardziej atrakcyjnym, że z prowadzonych badań losów absolwentów wynika, że nie ma

problemów z pracą w tym zawodzie.

Oferta edukacyjna na rok szk. 2015/2016 ZSB wygląda następująco:

W Technikum kształcimy w zawodach :

• Technik budownictwa

• Technik informatyk

• Technik logistyk

• Technik logistyk o profilu wojskowym

• Technik spedytor

• Technik obsługi ruchu turystycznego

W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy w zawodach:

• Murarz- tynkarz

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

• Sprzedawca

• Fryzjer

• Ślusarz

• Operator obrabiarek skrawających

• Kucharz

• Mechanik pojazdów samochodowych

• Cukiernik

• Elektryk

• Krawiec

• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

• Piekarz

• Stolarz

• Wędliniarz

• Piekarz

 Konkurencja na rynku edukacyjnym jest duża, ale Zespół Szkół Budowlanych na tyle co roku

uatrakcyjnia swoją ofertę, że liczymy na wielu uczniów, którzy będą chcieli kontynuować

naukę w naszej szkole. Dni otwarte szkoły odbędą się 30 i 31.03.2015 r. Uczniowie będą

mogli obejrzeć zajęcia prowadzone w pracowniach przedmiotowych i na warsztatach oraz

poznać nauczycieli uczących w naszej szkole SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Urszula Tkaczyk – doradca zawodowy

Liceum plastyczne w Gorzowie Wlkp. - Zaprasza

 

LICEUM PLASTYCZNE

w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1

tel. 095 7320098, 0957258069

www.lpla.edu.gorzow.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Rodzice!

         Jesteśmy jedyną taką szkołą w regionie. W ciągu czterech lat nauki zdobywa się u nas wykształ­cenie pla­styczne o specjalności techniki graficzne - specjalizacja projektowanie graficzne (dawna reklama wizualna). To droga do wielu atrakcyjnych zawodów: projek­tanta, architekta, malarza, rzeźbia­rza, fotografa…

         Świadectwo maturalne umoż­liwia każdemu naszemu absolwen­towi kontynuację nauki na wyż­szych uczelniach artystycz­nych i ogólnych.

       Przygotowujemy na kierunki:

architektura, architektura wnętrz, animacja filmowa, multimedia, konserwacja zabytków, kształtowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, historia sztuki, grafika użytkowa i wiele innych.

 

 

Zasady przyjęcia

do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.

 

Na podstawie art. 20n Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

 

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp., składają w terminie od 4 maja do 3 czerwca 2015 roku podanie, do którego dołączają:

     1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w zawodzie plastyk (specjalność techniki graficzne specjalizacja projektowanie graficzne) wydane przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w zawodzie plastyk,

2) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy
o systemie oświaty,

3) zaświadczenie o uczęszczaniu do trzeciej klasy gimnazjum (lub trzeciej klasy ogólnokształcą­cej szkoły muzycznej II stopnia lub szóstej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej; w przy­padku kandydatów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do aktualnej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,

4) zaświadczenie o uzyskanych ocenach za pierwszy semestr roku szkolnego, w którym odbywa się rekrutacja do Liceum),

     5) 2 zdję­cia,

6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o systemie oświaty,

7) posiadaną opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

8) ewentualną dokumentację potwierdzającą dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Szkoła nie jest objęta na­borem elektronicznym, dlatego dokumenty należy złożyć osobiście
w sekretariacie Liceum Plastycz­nego ul. Bema 1 lub przesłać pocztą.

      

       W dniu zakończenia zajęć dydaktycznych, kandydaci, którzy pomyślnie przeszli część praktyczną egzami­nów, będą zobowiązani dostarczyć świadectwo ukoń­czenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE do 30 czerwca 2015 r., do godziny 15.00.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

  

     Egzamin wstępny dla kandydatów na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 10 czerwca 2015 roku (dokładny harmonogram egzaminu będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły: www.lpla.edu.gorzow.pl ).

    

     Egzamin wstępny przeprowadzany jest wyłącznie   z przedmiotów kierunkowych i artystycznych, tj.:

  • sprawdzian praktyczny z rysunku,
  • sprawdzian praktyczny z malarstwa,
  • sprawdzian praktyczny z kompozycji przestrzen­nej,
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum .

             

WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI

 

     Z każdego sprawdzianu praktycznego i egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych

z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych kandydat otrzymuje ocenę w skali od 1 do 6. Z uzyskanych ocen obliczana jest średnia aryt­metyczna stanowiąca wynik egzaminu wstępnego. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc i kandydaci uzyskali równorzędny wynik egzaminu, przeprowadzany jest II etap. W drugim etapie uwzględnia się kryteria wymienione w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

     2) niepełnosprawność kandydata,                  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,    

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata rodziną zastępczą.

 

Kryteria mają równorzędną wartość.

Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 7 dni od zakończenia I etapu egzaminu, komisja sporządza a dyrektor Liceum ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę rezerwową. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostaje przyjęty po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukoń­czenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE.  

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona w dniu 1 lipca 2015 r., do godziny 14.00.

        Gorzowskie Liceum Pla­styczne jest szkołą otwartą dla każdego, kto:

-      ma ambicje spełnienia się w na­uce i w kulturze,

-      ma talent i pragnie rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne,

-      chce odkrywać świat poprzez sztukę,

-      pisze i pragnie przeczytać swoją poezję i prozę w szkolnym „Alma­na­chu”

-      jest ciekawy świata i chce uczestni­czyć w projektach unijnych,

-      naprawdę chce łączyć przyjemne z po­żytecznym uczestnicząc w śro­dowi­sko­wych i ogólnopolskich konkursach pla­stycznych, przeglądach, imprezach kulturalnych, biorąc aktywny udział w życiu artystycznym miasta.

W NASZEJ SZKOLE JESTEŚ SOBĄ,

PO NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ KIMŚ

         Kandydaci do naszego liceum będą mieć możliwość sprawdzenia i do­skona­lenia swoich umiejętności podczas kon­sultacji organizowanych w siedzibie szkoły. W tym roku konsultacje roz­poczną się w piątek 8.05.20145r. o godz. 15.15 i będą odby­wać się cyklicznie w piątki.

         Z zasadami naboru do Li­ceum Plastycznego można zapo­znać się na stronie internetowej: www.lpla.edu.gorzow.pl oraz w sekre­tariacie szkoły: tel. 95 7320098, 95 7258069

 

 

 

UWAGA!

Dzień otwarty 28.03.2015 godz. 10.00

 

 

 

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
3
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2621290

Partnerzy