Liceum plastyczne w Gorzowie Wlkp. - Zaprasza

 

LICEUM PLASTYCZNE

w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1

tel. 095 7320098, 0957258069

www.lpla.edu.gorzow.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Rodzice!

         Jesteśmy jedyną taką szkołą w regionie. W ciągu czterech lat nauki zdobywa się u nas wykształ­cenie pla­styczne o specjalności techniki graficzne - specjalizacja projektowanie graficzne (dawna reklama wizualna). To droga do wielu atrakcyjnych zawodów: projek­tanta, architekta, malarza, rzeźbia­rza, fotografa…

         Świadectwo maturalne umoż­liwia każdemu naszemu absolwen­towi kontynuację nauki na wyż­szych uczelniach artystycz­nych i ogólnych.

       Przygotowujemy na kierunki:

architektura, architektura wnętrz, animacja filmowa, multimedia, konserwacja zabytków, kształtowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, historia sztuki, grafika użytkowa i wiele innych.

 

 

Zasady przyjęcia

do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.

 

Na podstawie art. 20n Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

 

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp., składają w terminie od 4 maja do 3 czerwca 2015 roku podanie, do którego dołączają:

     1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w zawodzie plastyk (specjalność techniki graficzne specjalizacja projektowanie graficzne) wydane przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w zawodzie plastyk,

2) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy
o systemie oświaty,

3) zaświadczenie o uczęszczaniu do trzeciej klasy gimnazjum (lub trzeciej klasy ogólnokształcą­cej szkoły muzycznej II stopnia lub szóstej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej; w przy­padku kandydatów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do aktualnej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,

4) zaświadczenie o uzyskanych ocenach za pierwszy semestr roku szkolnego, w którym odbywa się rekrutacja do Liceum),

     5) 2 zdję­cia,

6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o systemie oświaty,

7) posiadaną opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

8) ewentualną dokumentację potwierdzającą dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Szkoła nie jest objęta na­borem elektronicznym, dlatego dokumenty należy złożyć osobiście
w sekretariacie Liceum Plastycz­nego ul. Bema 1 lub przesłać pocztą.

      

       W dniu zakończenia zajęć dydaktycznych, kandydaci, którzy pomyślnie przeszli część praktyczną egzami­nów, będą zobowiązani dostarczyć świadectwo ukoń­czenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE do 30 czerwca 2015 r., do godziny 15.00.

 

EGZAMINY WSTĘPNE

  

     Egzamin wstępny dla kandydatów na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 10 czerwca 2015 roku (dokładny harmonogram egzaminu będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły: www.lpla.edu.gorzow.pl ).

    

     Egzamin wstępny przeprowadzany jest wyłącznie   z przedmiotów kierunkowych i artystycznych, tj.:

  • sprawdzian praktyczny z rysunku,
  • sprawdzian praktyczny z malarstwa,
  • sprawdzian praktyczny z kompozycji przestrzen­nej,
  • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum .

             

WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI

 

     Z każdego sprawdzianu praktycznego i egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych

z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych kandydat otrzymuje ocenę w skali od 1 do 6. Z uzyskanych ocen obliczana jest średnia aryt­metyczna stanowiąca wynik egzaminu wstępnego. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc i kandydaci uzyskali równorzędny wynik egzaminu, przeprowadzany jest II etap. W drugim etapie uwzględnia się kryteria wymienione w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

     2) niepełnosprawność kandydata,                  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,    

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata rodziną zastępczą.

 

Kryteria mają równorzędną wartość.

Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 7 dni od zakończenia I etapu egzaminu, komisja sporządza a dyrektor Liceum ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę rezerwową. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostaje przyjęty po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukoń­czenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE.  

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona w dniu 1 lipca 2015 r., do godziny 14.00.

        Gorzowskie Liceum Pla­styczne jest szkołą otwartą dla każdego, kto:

-      ma ambicje spełnienia się w na­uce i w kulturze,

-      ma talent i pragnie rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne,

-      chce odkrywać świat poprzez sztukę,

-      pisze i pragnie przeczytać swoją poezję i prozę w szkolnym „Alma­na­chu”

-      jest ciekawy świata i chce uczestni­czyć w projektach unijnych,

-      naprawdę chce łączyć przyjemne z po­żytecznym uczestnicząc w śro­dowi­sko­wych i ogólnopolskich konkursach pla­stycznych, przeglądach, imprezach kulturalnych, biorąc aktywny udział w życiu artystycznym miasta.

W NASZEJ SZKOLE JESTEŚ SOBĄ,

PO NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ KIMŚ

         Kandydaci do naszego liceum będą mieć możliwość sprawdzenia i do­skona­lenia swoich umiejętności podczas kon­sultacji organizowanych w siedzibie szkoły. W tym roku konsultacje roz­poczną się w piątek 8.05.20145r. o godz. 15.15 i będą odby­wać się cyklicznie w piątki.

         Z zasadami naboru do Li­ceum Plastycznego można zapo­znać się na stronie internetowej: www.lpla.edu.gorzow.pl oraz w sekre­tariacie szkoły: tel. 95 7320098, 95 7258069

 

 

 

UWAGA!

Dzień otwarty 28.03.2015 godz. 10.00

 

 

 

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
11
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy